Xian Jian Qi Xia Zhuan (The Legend of Sword and Fairy) traducido al inglés

Xian Jian Qi Xia Zhuan de PC (Windows) ha sido traducido al inglés por PalFans. Xian Jian Qi Xia Zhuan, que podríamos traducir como The Legend of Sword and Fairy, es un juego de rol...